Consulta pública projecte polígons industrials - CTTI - Generalitat de Catalunya

imatge de Lluís Dalmau

Data publicació: 31 de juliol de 2013
Termini de resposta: 30 dies naturals
Òrgan que fa la consulta: Centre de telecomunicacions i tecnologies de la informació de la Generalitat de Catalunya
Sobre el projecte polígons industrials del nou model TIC de la Generalitat de Catalunya
https://ctti.gencat.cat/consulta_publica_pi

 

Contingut de l'anunci:

 

La Generalitat de Catalunya mitjançant diversos Plans Sectorials ha mostrat el seu posicionament respecte a la necessitat de què el conjunt del sector empresarial disposi d'infraestructures TIC avançades.

És en aquest context que, aprofitant la publicació del setè programa marc IDT 2007-2013 per part de la Unió Europea, la Generalitat de Catalunya va assolir que la iniciativa de Polígons Industrials fos incorporada dintre del programa de competitivitat de Catalunya 2007-2013 i dotada de cofinançament FEDER amb una despesa màxima elegible del 50% del pressupost.

En concret, la iniciativa de polígons industrials, que compta amb un pressupost de 14,57 M€, cerca fomentar la competitivitat de 35 polígons industrials de Catalunya facilitant la disponibilitat d'accés a infraestructures de fibra òptica.

Les "Directrius comunitàries per a l'aplicació de les normes sobre ajudes estatals al desplegament ràpid de xarxes de banda ampla", publicades en data 26 de gener de 2013 en el Diari Oficial de la Unió Europea (2013/C 25/01), estableixen que quan els Estats membres decideixin adoptar una mesura en aquest àmbit hauran de consultar a totes les persones interessades afectades per la mesura en qüestió (directriu núm. 78).

És en aquest context que, amb la finalitat de donar publicitat de les principals característiques de la mesura i de la llista  de zones objectiu mitjançant la publicació rellevant del projecte i convidant a la presentació d'observacions i així poder elaborar el mapa detallat referit a les "Directrius comunitàries per a l'aplicació de les normes sobre ajudes estatals al desplegament ràpid de xarxes de banda ampla", el director gerent del CTTI ha acordat, en data 31 de juliol sotmetre a informació pública aquest projecte.

D'acord amb el que preveu l'article 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 52 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, es sol•licita a les persones interessades:

  • Proveïdors de servei de banda ampla bàsica i / o de serveis de nova generació que informin, a nivell de polígon industrial, si ofereixen serveis finals en els diferents polígons industrials i de les xarxes que els suportin ja sigui xarxa pròpia, accés desagregat al bucle o cable.
  • Titulars d'infraestructura de fibra òptica que informin, a nivell de polígon industrial, del nivell de cobertura de la xarxa d'accés de nova generació i/o de la xarxa d'accés de banda ampla ultra ràpida pròpia i també de si disposen de plans de desplegament d'aquestes tipologies de xarxa en els propers 3 anys.
  • Agents econòmics, Administració local i empreses amb activitat als polígons objectiu, si consideren necessària i adequada la mesura que es proposa per a la seva competitivitat i desenvolupament econòmic i social.

Donant publicitat als següents documents, es convida a les persones interessades a fer les al·legacions, comentaris o aportacions que considerin oportuns.

File: 

Comentaris

contradiccions

imatge de Webmestre admin

O no acabo d'entendre bé el proòsit de la consulta, a no ser que sigui un tràmit amb un objectiu que ja està predeterminat: La concessió per 18 anys d'aquestes infraestructures. La forma de publicitar-la també ho suggereix.

No entenc com es pot lligar això que posen, és una contradicció:

  • Cal un escenari d’explotació regulat i estable en el temps.
  • El cost mensual a fixar pel bucle de fibra és fonamental per tal que els operadors finalistes  tinguin capacitat de traslladar ofertes competitives

Com es pot ser competitiu si d'antuvi s'opta per un model regulat i estable? Això només seria possible si aquesta infraestructura s'ofereix a preu de cost, o similar, sino estem parlant d'això, sortirà més a compte tirar fibra nova.

com
0

Afegit el draft 1 de la resposta

imatge de Ramon Roca

Independentment de que estigui en termini o no, on es recullen els diversos comentaris que hem rebut.

http://social.guifi.net/sites/default/files/201309-ConsultaPoligonsCTTI.odt

Pls, reviseu-la, si creieu que cal corregir-hi res, o afegir-hi alguna cosa... S'haurà d'enviar aviat

com
0

Proposta correcció draft

imatge de Xavier Poza

Nomes dos faltes, per la resta molt complerta.

1.- ben estesa l'existència d'aliances al sector 

2.- la nostra Fundació es basa en que els propis usuaris

Com a molt modificar un pèl el paràgraf :

La realitat és que aquesta duplicació s'ha produït. Donades les nombroses dificultats, ja sigui administratives o econòmiques, que s'esdevenen alhora d'aprofitar les infraestructures creades a partir de la inversió pública (algunes de les quals ja us exposem en aquest mateix escrit) s'acaba produint la paradoxa de que aquesta duplicació s'acaba produint, Això va passar ja des dels primers programes per al proveïment de Banda Ampla com el BAR, com encara ara amb la fibra òptica havent de desplegar-ne on ja n'hi ha.

Em sembla recargolat.

Suggereixo :

 Tot i donades les nombroses dificultats, ja sigui administratives o econòmiques, que s'esdevenen alhora d'aprofitar les infraestructures creades a partir de la inversió pública (algunes de les quals ja us exposem en aquest mateix escrit) es produeix la paradoxa de la duplicitat. Això va passar ja des dels primers programes per al proveïment de Banda Ampla com el BAR, i segueix passant ara amb la fibra òptica, havent de desplegar-ne on ja n'hi ha.

No he modificat a sobre l'arxiu pq no sé com penjar-lo. Salut.

 

 

com
0

Pujada una nova versió, crecq ue ja la final

imatge de Ramon Roca

recollint els comentaris que ens heu anat passant, son pocs canvis respecte l'anterior.

com
0